Badanie Klimatu Bezpieczeństwa

Badanie Klimatu to narzędzie, które wskazuje jak bezpieczeństwo jest postrzegane przez pracowników oraz daje klarowny obraz efektywności działań w naszej firmie.

Narzędzie to zostało starannie zaprojektowane przez naukowców, praktyków, coachów oraz psychologów w celu oceny postaw poszczególnych osób w organizacji wobec kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Czym jest Badanie Klimatu?

Badanie klimatu bezpieczeństwa jest narzędziem. Pozwala na określenie aktualnych postaw pracowników. Obrazuje jak pracownicy widzą i oceniają system zarządzania. Pokazuje też opinię pracowników na temat warunków pracy, komunikacji i uznania, a także przywództwa oraz ogólnego podejścia firmy do tematów bezpieczeństwa i zdrowia.

W badaniu biorą udział wszyscy pracownicy organizacji. Zarówno managerowie jak i pracownicy w miejscu pracy. Badanie polega na wypełnieniu przez pracowników ankiety. Większość pytań stanowią pytania zamknięte.

Co pozwala uzyskać?

Badanie postaw i postrzegania kwestii bezpieczeństwa przez pracowników umożliwia:

 • Sprawdzenie efektywności różnych programów, kampanii albo inicjatyw: przed i po wdrożeniu, żeby zrozumieć odbiór założeń.

 • Zaangażowanie pracowników w badanie, gdzie pokazujemy ważność tematów dot. Bezpieczeństwa.

 • Zbieranie informacji zwrotnej od pracowników.

 • Porównanie wyników miedzy działami, grupami pracowników rożnego poziomu, wieku, stażu, a nawet płci.

 • Wskazanie dalszej drogi /kierunku rozwoju kultury bezpieczeństwa.

Dane z ankiet podlegają procesowi analizy. Sporządzany jest raport podsumowujący uzyskane wyniki oraz w wybranej opcji mogą zostać opracowane rekomendacje pozwalające określić dalsze kroki działania.

Narzędzie

Badanie klimatu bezpieczeństwa zaczyna się od wypełnienia w pełni anonimowej ankiety* zawierającej:

 • 16 pytań zamkniętych,

 • 2 pytania otwarte dostosowane do potrzeb klienta.


*Proponowane oferty obejmują ankietę w formie online natomiast jest także możliwość wykorzystania ankiet papierowych po konsultacji z NEW HSE.Kategorie:

 1. Zaangażowanie i wsparcie kierownictwa

 2. Postrzeganie i akceptacja ryzyka

 3. Adekwatność i stosowanie procedur BHP

 4. Komunikacja

 5. Presja otoczenia i świadomość

 6. Motywacja

 7. Zgłaszanie i zapobieganie wypadkom

 8. Warunki pracy oraz środki na rzecz BHP

Pytania

Dla każdej kategorii przewidziane są dwa pytania zamknięte. Ankietowani odpowiadają na pytania z wykorzystaniem skali Likerta (1 do 5).

Dodatkowo ankieta przewiduje dwa pytania otwarte. Dostosujemy je indywidualnie do potrzeb klienta. Pytania otwarte mogą odnosić się np. do kwestii związanych z wypadkowością lub sugestiami pracowników

*Treść pytań udostępniona zostaje po podpisaniu umowy.

Ankieta

Ankieta jest w 100% anonimowa a jej wypełnienie zajmuje około 5 min.

Ankieta przewiduje także dane demograficzne takie jak:
 • Wiek
 • Staż
 • Stanowisko

Dane demograficzne mogą być dostosowane do wymań i  specyfiki zakładu klienta.

*W ankiecie powinno wziąć udział 70% respondentów, by utrzymać rzetelność statystyczną

Wynik Badania

Agregacja wyników Klimatu Bezpieczeństwa przy pomocy pytań kwestionariusza, odbywa się za pomocą narzędzi NEW HSE. Koncepcja agregacji wyników jest oparta o ilościowym pomiarze 8 cech związanych z postrzeganym bezpieczeństwa w firmie. Pomiar tych cech jest zagnieżdżony w Klasycznej Teorii Testów – KTT (Gulliksen, 1950 oraz Lord i Novick, 1968). Teoria ta jest najczęstszą podstawą konstrukcji współczesnych testów psychometrycznych mierzących opinie, postawy, cechy osobowości, intencji i rzeczywistych zachowań.

Przykłady wizualnych wyników badania

Wybierz swój pakiet badania

PLATINUM
SILVER
PLATINUM
GOLD
PLATINUM
PLATINUM
Prezentacja w formacie PDF zawierająca:
Średni Wynik dla całej badanej grupy w organizacji
Ilość wypełnionych ankiet vs ilość zaproszonych pracowników
Średni wynik dla każdej z 8 kategorii osobno biorąc pod uwagę całą populację
Średni wynik dla 16 pytań dla całej badanej populacji pracowników
Średni wynik dla każdej grupy pracowników pod kątem 8 Kategorii
Średni wynik dla każdej grupy pracowników pod kątem 16 pytań
Wyniki najwyższe oraz najniższe pod kątem grup pracowników wraz z interpretacją

bez interpretacji
Wyniki dla dwóch pytań otwartych wraz z ich interpretacją, wizualizacją oraz rekomendacjami

pytania otwarte dostosowane są do potrzeb klienta


bez interpretacji
Wskazanie i interpretacja powiązanych ze sobą wyników w różnych grupach demograficznych (wyniki niskie, średnie, wysokie)
Wskazanie prawdopodobnych przyczyn uzyskania określonych wyników lub powiązań pomiędzy wynikami
Rekomendacje dla istotnych wyników w tym powiązanie pytań otwartych z zamkniętymi
Wskazanie korelacji pomiędzy wybranymi pytaniami wraz z ich interpretacją

Korelacje pozwalają na zidentyfikowanie pytań które oddziałują na siebie
Wzajemnie.

1h spotkanie podsumowujące wraz z zaprezentowaniem i omówieniem wyników

Cennik

PLATINUM
SILVER
PLN27 /osobę
+ 23% Vat
wycena dla grupy od 500 do 1500 pracowników ( w przypadku innej liczby pracowników, wycena indywidualna)
 • Przekazanie badania wraz z licencją
 • Zebranie i agregacja danych
 • Przygotowanie i przesłanie raportu w formacie PDF
PLATINUM
GOLD
PLN47 /osobę
+23% VAT
wycena dla grupy od 500 do 1500 pracowników ( w przypadku innej liczby pracowników, wycena indywidualna)
 • Przekazanie badania wraz z licencją
 • Zebranie i agregacja danych
 • Interpretacja wyników
 • Rekomendacje do uzyskanych wyników
 • Przygotowanie i przesłanie raportu końcowego w formacie PDF
PLATINUM
PLATINUM
PLN67 /osobę
+23% VAT
wycena dla grupy od 300 do 1500 pracowników ( w przypadku innej liczby pracowników, wycena indywidualna)
 • Przekazanie badania wraz licencją
 • Zebranie i agregacja danych
 • interpretacja wyników
 • Rekomencje do uzyskanych wyników
 • Wskazanie korelacji pomiędzy wybranymi pytaniami
 • Przygotowanie i przesłanie raportu końcowego w formacie PDF
 • Spotkanie podsumowujące wraz z zaprezentowaniem i omówieniem wyników

FAQ'S

1. Czym jest badanie klimatu bezpieczeństwa

Badanie klimatu bezpieczeństwa jest narzędziem pozwalającym na określenie aktualnych postaw oraz postrzegania przez pracowników aspektów związanych z systemami zarządzania bezpieczeństwem, pracami, warunkami oraz aspektami takimi jak komunikacja i uznanie. 

Więcej możesz przeczytać na naszym blogu: newhse.pl/blog/czym-jest-klimat-bezpieczenstwa

2. Z czego składa się narzędzie?

Narzędzie składa się z specjalnie przygotowanego formularza, 16 pytań zamkniętych zawartych w 8 głównych kategoriach, dodatkowo oprócz 16 podstawowych pytań zamkniętych dodatkowo każdy ankietowany otrzymuje dwa pytania otwarte w których może wyrazić swoje sugestie do poprawy kwestii związanej z BHP/HSE.

3. Jaki jest Cel badania klimatu?

Umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy w obszarze systemu zarzadzania bezpieczeństwem. To doskonałe narzędzie do diagnozowania, w których obszarach naszej organizacji, wymagane jest wdrożenie działań naprawczych, zaradczych w celu poprawy warunków, zadowolenia, bezpieczeństwa, komunikacji czy efektywności pracy.

4. Czy moja firma musi udostępnić serwer lub stronę internetową?

Nie, Badanie Klimatu odbywa się przez przekazanie przez NEW HSE klientowi linku do strony. Klient otrzymuje także specjalne hasło dla jego organizacji. Klient przekazuje link oraz hasło pracownikom, którzy logują się do systemu oraz wypełniają formularz.

5. Czy pracownicy muszą zostać poinformowani przed wypełnieniem ankiety czym jest badanie klimatu?

Oczywiście! NEW HSE jak najbardziej zachęca klientów do zapoznania pracowników w czym będą brali udział, jak wygląda proces i dlaczego będą proszeni o wypełnienie ankiet. W ramach doradztwa NEW HSE może przeprowadzić szkolenie z komunikacji oraz jak odpowiednio przygotować pracowników na badanie klimatu bezpieczeństwa.

6. Czy NEW HSE zbiera dane osobowe pracowników?

Nie, NEW HSE nie zbiera danych osobowych, Imienia, nazwiska, adresu lub adresu email. Dodatkowo funkcja śledzenia IP została także wyłączona w celu zminimalizowania możliwości określenia kto wypełnił konkretną ankietę. 100% anonimowość to jeden z priorytetów podczas badania dla NEW HSE!

7. Czy każdy pracownik dostaje ten sam formularz?

Tak, każdy pracownik wypełnia dokładnie ten sam formularz. Układ pytań się nie zmienia.

8. Czy możemy zmienić pytania formularza?

Pytania zamknięte nie mogą zostać zmienione, ponieważ zostały poddane weryfikacji i badaniu rzetelności i standardowych odchyleń. Pytania otwarte mogą zostać zmienione.

9. Ile wynosi czas badania? Ile będziemy czekać na raport?

W zależności od grupy badanych pracowników. Czas zbierania formularzy może wynieść od tygodnia do nawet miesiąca. Następnie po zakończeniu zbierania informacji tworzenie raportu zajmuje średnio około dwóch tygodni.

10. Czy poprzez zakupienie jednego z pakietów stajemy się właścicielami pytań?

Nie. Poprzez zakupienie pakietów pytania są udostępniane klientowi, jednak nie stają się jego własnością. Klient jest zobowiązany do podpisania umowy licencyjnej z NEW HSE, która zawiera zapis zakazujący dalszego rozpowszechniania narzędzia, pytań, informacji z raportu, grafik, sposobów uzyskania wyników, wzorów, opisów i innych określonych w umowie.

11. W jakim formacie otrzymamy raport?

Klient otrzymuje raport w formacie PDF.

12. Czy przed wyborem opcji możliwa jest konsultacja?

Tak. W sprawach konsultacji prosimy o kontakt z naszym zespołem: https://newhse.pl/contact/

13. Czym są korelacje?

Korelacje pozwalają na zidentyfikowanie pytań, które oddziałują na siebie wzajemnie. Analiza korelacji w statystyce polega na zbadaniu czy dwie zmienne są ze sobą istotnie statystycznie powiązane. Innymi słowy, sprawdza czy jakiekolwiek dwie cechy, atrybuty lub własności (wyrażone liczbowo) współwystępują ze sobą

4k

Najnowsze artykuły

Dowiedz się jeszcze więcej o Klimacie Bezpieczeństwa, BBS, Ocenie Ryzyka lub Kulturze Bezpieczeństwa

Load More