Polityka Prywatności New Hse

Ochrona danych osobowych naszych klientów i kontrahentów

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych naszych Klientów i Kontrahentów jest dla nas sprawą priorytetową. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO– Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – pragniemy przypomnieć Państwu, że w swojej bazie danych posiadamy Państwa dane osobowe.

W związku z przystosowywaniem firmy do wymogów RODO informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w bazie danych NEW HSE z siedzibą w Warszawi, ul. Dereniowa2/98, e-mail: biuro@newhse.plbiuro@newhse.pl, która jest ich administratorem.

Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu korespondencji związanej z realizacją podpisanych umów oraz realizacji oferowanych Państwu usług. Jednocześnie informuję, że Państwa dane nie są w żaden sposób profilowane.

Dodatkowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów: o usługach płatniczych, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa podatkowego i prawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa, a także z innych źródeł, zgodnie z prawem. Tymi innymi źródłami mogą być źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych z wyjątkiem udostępnienia danych w ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, kiedy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych poprzez kontakt na email: biuro@newhse.plbiuro@newhse.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres: NEW HSE 02-776 Warszawia, ul. Dereniowa 2/98

Polityka ochrony danych osobowych NEW HSE

Polityka prywatności

Państwa prawo do prywatności jest dla nas bardzo ważne i wiemy, że kiedy przekazujecie nam informacje o sobie, ufacie, że jesteśmy za to odpowiedzialni. Zobowiązujemy się chronić prywatność osób korzystających z naszych usług oraz zachować poufność danych osobowych przekazywanych nam przez studentów i klientów. Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych naszych klientów i osób kontaktujących się z nami, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od 25 lutego 2018 r. Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki ochrony danych oraz inne dokumenty związane z GDPR określają podstawy, na których wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Państwa lub które są nam dostarczone, będą przez nas kontrolowane. Proszę przeczytać uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Państwa danych osobowych i sposobu ich traktowania.

Cel

Celem tej polityki jest zapewnienie, że pracownicy, studenci, kandydaci na wolontariuszy i klienci NEW HSE mają jasno określony cel i zasady ochrony danych oraz zapewniają, że NEW HSE posiada wytyczne i procedury, które są konsekwentnie przestrzegane. Nieprzestrzeganie rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od 25 lutego 2018 roku jest niezgodne z prawem i może skutkować podjęciem kroków prawnych przeciwko NEW HSE lub jej pracownikom, wolontariuszom lub powiernikom.

Zasady

Ustawa o Ochronie Danych 2018r. reguluje przetwarzanie i kontrolowanie informacji dotyczących osób żyjących i możliwych do zidentyfikowania (osoby, których dane dotyczą). Obejmuje to uzyskiwanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub ujawnianie takich informacji i obejmuje skomputeryzowane rejestry, a także ręczne systemy archiwizacji i indeksy kart. Użytkownicy danych muszą przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie ochrony danych, które stanowią podstawę ustawy. Aby zachować zgodność z prawem, informacje muszą być gromadzone i wykorzystywane rzetelnie, bezpiecznie przechowywane i nie wolno ich ujawniać bezprawnie żadnej innej osobie. W celu dostosowania się do GDPR 2018 NEW HSE jako “kontroler”:

 • Zapewne rzetelne gromadzenie i wykorzystanie informacji
 • Spełnia swój prawny obowiązek określając przeznaczenie, dla których wykorzystywane są informacje
 • Zbiera i przetwarza odpowiednie informacje potrzebne do spełnienia potrzeb operacyjnych lub zgodne z wymaganiami prawnymi
 • Gwarantuje właściwe wykorzystanie informacji
 • Gwarantuje, że informacje są przechowywane nie dłużej niż to konieczne
 • Gwarantuje, że prawa jednostki są w pełni realizowane na podstawie ustawy
 •  Podjęło odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć dane osobowe
 •  Gwarantuje, że dane osobowe nie są przekazywane do kraju znajdującego się poza EU bez odpowiedniego zabezpieczenia i zgody osoby fizycznej (podmiot danych)

Definicje

1. Dane osobowe (podmiot danych)

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Administrator (NEW HSE)

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

4. Podmiot przetwarzający (NEBOSH)

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

5. Strona trzecia

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

6. Zgoda

Osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Procedura ochrony danych

Poniższe procedury zostały opracowane w celu zapewnienia, że NEW HSE jako firma spełnia swoje obowiązki zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od 25 lutego 2018 r. Do celów tych procedur dane gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez NEW HSE można podzielić na dwie szerokie kategorie:

 1. Wewnętrzne dane firmy NEW HSE; Personel, wykładowcy, nadzorujący i wolontariusze
 2. Rejestry danych firm zewnętrznych NEW HSE; Studenci, kandydaci, klienci i interesanci

NEW HSE jako organ jest ADMINISTRATOREM zgodnie z ustawą (NEBOSH jest PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM), a dyrektor zarządzający jest ostatecznie odpowiedzialny za wdrożenie polityki.

W jaki sposób NEW HSE kontroluje twoje dane, jeśli jesteś kandydatem / studentem NEBOSH

Informacje dostarczone, wymagane do rejestracji lub rejestracji w celu uzyskania kwalifikacji, lub oceny NEBOSH są zestawiane przez NEW HSE przy użyciu formalnego Formularza Rezerwacji i umieszczane w bezpiecznym portalu. Rejestrując się na egzamin, wyrażasz zgodę na przesyłanie swoich danych pomiędzy NEW HSE i NEBOSH; w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, płeć i dane kontaktowe do celów rejestracji, egzaminowania i potwierdzania kwalifikacji. Informacje udostępniane w bezpiecznym portalu są dostępne dla NEBOSH i NEW HSE i będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia profesjonalnej usługi. Zachowamy te informacje na stałe w celu zweryfikowania Państwa kwalifikacji lub zaliczonych części, jednak nie możemy być odpowiedzialni za dokładność danych kontaktowych w miarę upływu czasu. Możemy również zaprosić Państwa do wypełnienia ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, chociaż odpowiedź nie jest obowiązkowa. Ankiety zostaną wysłane po zakończeniu kwalifikacji.

W jaki sposób NEW HSE kontroluje dane, jeśli jest się klientem (niezwiązanym z kursami NEBOSH)

NEW HSE uzyskuje dane osobowe kandydatów, kontrahentów i klientów (takie jak imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów, data urodzenia, płeć, specyfikacja diety, dane firmy do celów fakturowania). Te dane są uzyskiwane, przechowywane i przetwarzane dla realizacji różnych projektów, procesu uczenia się, a także ustaleń dotyczących egzaminów. Dostarczone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu przesłania materiału egzaminacyjnego, który jest potencjalnie przydatny, realizacji projektów, kontaktu, współpracy i informowania o nowych przedsięwzięciach NEW HSE. Nie będziemy przekazywać żadnych informacji o Państwie ani Państwa firmie osobom trzecim bez zgody. Większość tych informacji jest przechowywana w bazie danych firmy.

NEW HSE uzyskuje jedynie niezbędne dane osobowe i informacje wyłącznie w celu zapewnienia wysokiej jakości usług określonych w umowie i specyfikacji usług podpisanej przez kandydata, kontrahentów i klientów:

 • Zgłoszenia, skargi i odwołani
 • Monitorowanie równych szans
 • Proces uczenia się i egzaminowania
 • Rozsyłanie odpowiednich materiałów do nauki i egzaminów itp.
 • Faktury i inna dokumentacja finansowa
 • Umowy

W jaki sposób NEW HSE kontroluje dane, jeśli jesteś pracownikiem, kandydatem lub wolontariuszem

NEW HSE uzyskuje dane osobowe swoich pracowników (nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail), formularze wniosków i referencje, a w niektórych przypadkach również inne dokumenty od pracowników, kandydatów i wolontariuszy. Te dane są przechowywane i przetwarzane w następujących celach:

 • Rekrutacji
 • Monitorowaniu równych szans
 • Kontroli pracy
 • Aby rozpowszechniać odpowiednie materiały firmowe itp.
 • Listy płac
 • Kontaktu

Czy NEW HSE może przekazać informacje o studencie jego pracodawcy lub sponsorowi finansowemu?

Jako podmiot odpowiedzialna za finansowanie edukacji studenta, względny lub formalny sponsor finansowy (organizacja lub osoba) często uważa, że ma prawo dostępu do informacji od pracowników NEW HSE dotyczących studenta. W tych okolicznościach ogólna zasada pozostaje taka, że studenci są osobami prywatnymi, a NEW HSE nie ma obowiązku ani obowiązku informowania sponsorów finansowych o żadnym aspekcie ich studiów lub danych prywatnych. Jeżeli student i formalny sponsor podpisali umowę określającą prawa dostępu do danych dla sponsora, informacje mogą być dostarczane zgodnie z tą umową, gdy NEW HSE otrzyma kopię podpisanej umowy.

W jaki sposób NEW HSE przetwarza dane, jeśli jesteś pracownikiem?

Dane osobowe zebrane na temat pracownika mogą być wykorzystane w przypadku zaniedbania lub niewłaściwego administrowania. Każda zebrana identyfikacja fotograficzna jest przechowywana w oddzielnym bezpiecznym systemie dostępnym tylko dla odpowiednich członków naszej firmy. Dane te są przechowywane przez cały okres użytkowania, o ile nie zidentyfikowano legalnej podstawy przechowywania danych. Jest to monitorowane indywidualnie dla każdego przypadku, a zainteresowane strony zostaną poinformowane o legalnych podstawach zatrzymywania danych.

W jaki sposób NEW HSE przetwarza twoje dane, jeśli jesteś odwiedzającym naszą stronę internetową?

Gdy ktoś odwiedza stronę www.newhse.pl korzystamy z usług stron trzecich w celu zbierania standardowych danych dziennika internetowego i szczegółowych informacji o zachowaniach użytkowników. Robimy to, abyśmy mogli mierzyć statystyki, takie jak liczba odwiedzających stronę. Ta informacja jest przetwarzana tylko w taki sposób, który nie identyfikuje nikogo. Będziemy przechowywać te informacje w nieskończoność dla celów porównawczych. Nie robimy i nie pozwalamy nikomu podejmować prób odnalezienia tożsamości osób odwiedzających naszą stronę. Jeśli będziemy gromadzić informacje umożliwiające identyfikację osoby za pośrednictwem naszej strony internetowej, poinformujemy o tym użytkowników. Określimy, kiedy zbieramy dane osobowe i wyraźnie wyjaśniamy, co zamierzamy z tym zrobić. Żadne dane specyficzne dla użytkownika nie są gromadzone ani przez NEW HSE, ani przez żadną stronę trzecią.

W jaki sposób NEW HSE przetwarza Państwa dane, wysyłając e-mail lub dzwoniąc telefonicznie?

1. Osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem naszych numerów kontaktowych

Kiedy dzwonisz do pracowników NEW HSE, rejestrujemy Państwa numer telefonu. Używamy tego numeru w celach informacyjnych związanych z przedsięwzięciami NEW HSE. Nie przekazujemy numeru telefonu żadnemu podmiotowi trzeciemu bez Państwa zgody, chyba że jesteście uczniami NEBOSH lub na żądanie organów prawnych.

2. Osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail

Monitorujemy wszystkie przesłane do nas wiadomości e-mail, w tym pliki załączników, w poszukiwaniu wirusów lub złośliwego oprogramowania. Przypominamy, że każdy wysłany e-mail jest objęty zakresem prawa.

W przypadku, gdy otrzymamy zapytania od NEBOSH, wykorzystamy dostarczone nam informacje jedynie w celu rozpatrzenia zapytania i kolejnych problemów oraz sprawdzenia poziomu świadczonych przez nas usług.

W przypadku innych klientów niż studenci NEBOSH użyjemy Twojego adresu e-mail w celach informacyjnych związanych z przedsięwzięciami NEW HSE, a my nie udostępnimy Twojego adresu e-mail żadnemu podmiotowi trzeciemu bez Twojej zgody.

Osoby, które składają skargę do NEW HSE

Po otrzymaniu skargi tworzymy plik zawierający szczegóły reklamacji (patrz Dziennik Reklamacji). Zwykle zawiera tożsamość skarżącego i wszelkich innych osób, których dotyczy skarga. Dane osobowe, które zbieramy, wykorzystamy wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i sprawdzenia poziomu świadczonych przez nas usług.

Zwykle musimy ujawnić tożsamość skarżącego, niezależnie od tego, o kogo chodzi. Jest to nieuniknione, gdy na przykład kwestionowana jest dokładność danych osoby. Jeśli osoba składająca skargę nie chce ujawnienia informacji identyfikujących ją, postaramy się to uszanować, jednak nie będzie możliwe rozpatrzenie skargi w sposób anonimowy (nie dotyczy to informowania o nieprawidłowościach). Będziemy przechowywać dane osobowe zawarte w plikach skarg nie dłużej, niż jest to potrzebne. Będą przechowywane w bezpiecznym środowisku, a dostęp do nich będzie ograniczony zgodnie z zasadą “potrzebnej wiedzy”.

W jaki sposób NEW HSE kontroluje dane o potencjalnych pracownikach? Co zrobimy z informacjami, które nam przekazujesz?

Wszystkie informacje, które podasz podczas procesu rekrutacji, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dalszego postępowania, lub w razie potrzeby spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. Nie udostępniamy żadnych informacji dostarczanych przez użytkownika stronom trzecim w celach marketingowych ani nie przechowujemy żadnych danych użytkownika poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podane przez Ciebie informacje będą bezpiecznie przechowywane przez nas i / lub naszych przetwarzających dane, niezależnie od tego, czy informacje są w formacie elektronicznym, czy fizycznym. Wykorzystamy dane kontaktowe, które podasz do skontaktowania się z Tobą w celu rozpatrzenia Twojego wniosku. Wykorzystamy inne informacje, które podasz, aby ocenić Twoją przydatność do roli, o którą się ubiegasz.

Prawa osób udostępniających dane osobowe

Podmiotom danych przysługują prawa przewidziane w rozporządzeniu (artykuły od 15 do 21) w zakresie przetwarzania danych w nim przewidzianych, w tym prawo do:

 • Uzyskania potwierdzenia istnienia danych osobowych, które go dotyczą i uzyskać do nich dostęp (prawo dostępu); Aktualizacji, modyfikacji i / lub sprostowania swoich danych osobowych (prawo do sprostowania);
 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, w tym tych, które nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób (prawo do bycia zapomnianym i prawo do ograniczenia przetwarzanie);
 • Sprzeciwu odnośnie przetwarzania (prawo do sprzeciwu;
 • Wycofania uprzednio wyrażonej zgody, jeśli taka istnieje, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania na podstawie tej zgody;
 • Złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych UE lub do organu ochrony danych w Polsce, jeśli uzna, że firma wykorzystała ich informacje w nielegalny sposób;
 • Odbierania kopii w postaci elektronicznej ich danych, które zostały przekazane Spółce w ramach umowy i przekazanie takich danych innemu kontrolerowi (prawo do przenoszenia danych).  

O jakie informacje prosimy i dlaczego?

Nie gromadzimy więcej informacji niż potrzebujemy, aby spełnić nasze określone cele. Zachowamy te informacje do czasu, aż Twój wniosek zostanie zakończony. Informacje, o które prosimy, służą do oceny przydatności do pracy. Nie musisz podawać informacji, o które prosimy, ale może to wpłynąć na twoją aplikację, jeśli nie zastosujesz się do niej.

W jaki inny sposób NEW HSE wykorzystuje informacje o mnie?

Od czasu do czasu NEW HSE będzie wysyłać e-maile marketingowe do klientów, aby byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. Obejmuje to zaproszenia na wydarzenia, biuletyny, aktualizacje kwalifikacji, ankiety na temat dalszych wydarzeń i produktów oraz miejsce, w którym wyraziłeś zgodę na kontakt z NEW HSE. Zapewniamy klientom możliwość zrezygnowania z otrzymywania dalszych informacji marketingowych w miejscu, w którym wymagane są dane osobowe na etapie “Kontakt”. Klienci mogą również zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości ankietowych, kontaktując się z nami. Prośby o usunięcie będą rozpatrywane w ciągu 28 dni.

Dane osobowe znalezione w Internecie

W celu zapewnienia pełnej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych NEW HSE nie będzie wykorzystywać żadnych danych osobowych przechowywanych w domenie publicznej. Tylko informacje zebrane przez NEW HSE będą wykorzystywane do celów marketingowych po otrzymaniu Twojej zgody.

Jak i gdzie NEW HSE bezpiecznie przechowuje twoje dane osobowe?

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z zasadami. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich informacji i stosujemy procedury bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Dostęp do naszej bazy danych jest wewnętrznie ograniczony. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych komputerach i serwerach. Niestety transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż zrobimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich informacji użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Prosimy uczniów i klientów o podjęcie kroków w celu zapewnienia ochrony własnych danych związanych z kursem NEBOSH lub współpracą z NEW HSE.

Transfer danych poza EEA

NEW HSE nie będzie eksportować żadnych danych osobowych do żadnego kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że jest to oczywiste i konieczne w danych okolicznościach i / lub bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu danych.

Przesyłanie danych osobom trzecim

W przypadku, gdy organizacja zewnętrzna ma umowę na rozporządzanie, przetwarzanie lub usuwanie danych osobowych w imieniu NEW HSE, potwierdzimy, że zobowiązuje się one przestrzegać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych.

Kiedy NEW HSE udostępni Twoje dane?

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i ujawniamy informacje o Tobie osobie trzeciej, gdy otrzymamy Twoją zgodę lub gdy będziemy prawnie zobowiązani do tego.

Jakie są przypadki, w których NEW HSE może ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim?

Jeżeli NEW HSE zostanie przejęte przez stronę trzecią, w tym przypadku dane osobowe posiadane przez NEW HSE dotyczące jej klientów będą częścią przeniesionych aktywów.

 Mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić dane osobowe użytkownika w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania ich i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa NEW HSE, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwami i redukcji ryzyka.

Prawo do sprzeciwu przetwarzania

Osoby fizyczne mają prawo zażądać, aby NEW HSE przestały przetwarzać / kontrolować swoje informacje (sekcja 10 GDPR). Obowiązkiem NEW HSE jest usuwanie poszczególnych informacji z dowolnego przetwarzania / kontrolowania ich danych, np. działalność marketingowa. Wszelkie wnioski o zaprzestanie przetwarzania są rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku.

Prawo dostępu do danych

Zgodnie z GDPR wszystkie osoby mają prawo do żądania kopii danych osobowych przechowywanych zarówno ręcznie, jak i elektronicznie. Osoby, które zażądają informacji, jeżeli NEW HSE je posiadają, mogą to uczynić, składając pisemną prośbę. Prosimy o przesłanie wniosku elektronicznego na adres biuro@newhse.plbiuro@newhse.pl lub prośbę w formie papierowej na adres NEW HSE ul. Dereniowa 2/98, 02-776 Warszawa, która zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania.

Masz również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia i wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli okaże się, że przetwarzamy / kontrolujemy dane w nielegalny sposób, możesz złożyć skargę w organie nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych.

NEBOSH informacje dla studentów

Prace egzaminacyjne są zwolnione z żądania dostępu do nich. Polityka NEBOSH jest zgodna z GDPR, zgodnie z którym instytucje zamawiające nie są prawnie zobowiązane do zapewnienia dostępu do prac egzaminacyjnych. Wnioski o dostęp podmiotu nie obejmują ponownych wydruków certyfikatów jednostek i wysyłek. Aby zażądać ponownego wydrukowania tych dokumentów, zapoznaj się z Polityką NEBOSH dotyczącą certyfikatów kandydatów, w tym poprawek i ponownych wydań.

Dostęp

Dane kontaktowe personelu i wolontariuszy zostaną udostępnione innym pracownikom i kierownictwu. Informacje dostarczane są w bezpiecznym systemie papierowym, elektronicznym i są dostępne tylko dla osób zaangażowanych w świadczenie usługi i nie są dostępne podczas codziennej pracy centrum szkoleniowego.

Dane kontaktowe pracowników i kandydatów nie będą przekazywane nikomu spoza firmy bez ich wyraźnej zgody, wyłączając organy statutowe lub NEBOSH wyłącznie w celach marketingowych i egzaminacyjnych.

Jeśli chodzi o klientów innych, niż studentów NEBOSH, NEW HSE nie przekaże danych osobom trzecim, i użyje ich tylko do realizacji różnych projektów NEW HSE, kontaktu, informacji marketingowych NEW HSE, przechowywania i wydawania certyfikatów. Kopia danych kontaktowych personelu ratunkowego i kandydatów będzie przechowywana w pliku alarmowym dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacjach awaryjnych, np. ogień lub ewakuacje.

Wszystkie poufne posty muszą być otwierane tylko przez adresata.

Wszyscy pracownicy i kandydaci są świadomi zasad Polityki Ochrony Danych i ich obowiązku nieujawniania nikomu.

Precyzja działań

NEW HSE podejmie uzasadnione kroki, aby dane osobowe były aktualne i dokładne. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe. W przypadku, gdy dana osoba przestaje korzystać z naszych usług i nie ma potrzeby do zachowania zapisów o tej osobie, zostaną one odpowiednio zniszczone. O ile nasza firma nie zostanie specjalnie poproszona przez osobę fizyczną o zniszczenie jej danych, zwykle będą one przechowywane w aktach, aby móc z nich skorzystać w przyszłości. Jeśli otrzymamy wniosek od organizacji / osoby fizycznej o zniszczenie zapisów, usuniemy dane z bazy danych i poprosimy wszystkich pracowników posiadających papierowe lub elektroniczne dane w centrum szkoleniowym o zniszczenie ich. Dyrektor zarządzający odpowiada za niszczenie akt osobowych.

Przechowywanie

Dane osobowe przechowywane są w systemach papierowych i systemie komputerowym chronionym hasłem. Dokładamy wszelkich starań, aby dane papierowe były przechowywane w zorganizowany i bezpieczny sposób. NEW HSE zawsze prowadzi przejrzystą politykę w zakresie biura. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe. Takie zapisy muszą być udostępnione organom regulacyjnym lub na żądanie NEBOSH.

Wykorzystanie zdjęć

Jeżeli jest to możliwe, NEW HSE będzie starało się o zgodę osób przed wyświetleniem zdjęć, w których się pojawiają. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład duże zdjęcie grupowe), firma usunie dowolne zdjęcie, jeśli otrzyma skargę. Niniejsza polityka dotyczy również zdjęć publikowanych na stronie internetowej NEW HSE.

Zgoda

Dane osobowe są gromadzone na piśmie, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po podpisaniu pisemnej zgody (patrz Załącznik: 3.1 Ochrona danych i oświadczenie o poufności). Podczas pierwszego kontaktu właściciel danych otrzymuje wyjaśnienie, w jaki sposób dane osobowe będą wykorzystywane, udostępniane i chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Obowiązki pracowników, wolontariuszy i studentów

W trakcie pełnienia obowiązków pracownicy NEW HSE, w tym egzaminatorzy i opiekunowie, będą mieli dostęp do takich informacji, jak nazwiska / adresy / numery telefonów / adresy e-mail członków / kandydatów / wolontariuszy. Mogą oni zostać poinformowani lub usłyszeć poufne informacje podczas pracy dla NEW HSE. Ustawa o ochronie danych (2018) zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu postępowania z tymi informacjami. W skrócie, aby zachować zgodność z prawem, dane osobowe muszą być gromadzone i wykorzystywane rzetelnie, bezpiecznie przechowywane i nie wolno ich ujawniać bezprawnie żadnej innej osobie. Pracownicy, opłacani lub nieopłacani, muszą przestrzegać tych zasad. Aby pomóc pracownikom w spełnieniu warunków ustawy o ochronie danych; załączono oświadczenie o ochronie danych / poufności. Pracownicy i wolontariusze proszeni są o przeczytanie i podpisanie tego oświadczenia, aby potwierdzić, że zrozumieli swoje obowiązki w ramach programu integracji zawodowej.

Przestrzeganie ustawy

Przestrzeganie ustawy jest obowiązkiem wszystkich pracowników, opłaconych lub nieopłaconych. NEW HSE uzna każde niezgodne z prawem naruszenie któregokolwiek przepisu ustawy przez pracowników, opłaconych lub nieopłaconych, za poważną sprawę, która spowoduje postępowanie dyscyplinarne. Każdy pracownik, który naruszy niniejsze oświadczenie, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować zwolnieniem. Każde takie naruszenie może również prowadzić do podjęcia kroków prawnych przeciwko NEW HSE. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące interpretacji lub działania niniejszego oświadczenia o polityce należy w pierwszej kolejności przekazać dyrektorowi zarządzającemu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prywatności w odniesieniu do NEW HSE, prosimy o kontakt z nami za pomoc:

Email: biuro@newhse.pl