REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NEW HSE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy: NEW HSE, działający pod adresem: newhse.pl, prowadzony jest przez: NEW HSE Jennet Arshimova, z siedzibą w/przy: Dereniowa 2/98, 02-776 Warszawa, działający pod numerem NIP: 5842722630, REGON: 221529844.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: NEW HSE, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu: newhse.pl w hiper link: „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu: newhse.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy wskazanej Usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.
 8.  

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Shop – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: newhse.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Usługi.

Sprzedawca – NEW HSE Jennet Arshimova, z siedzibą w/przy: Dereniowa 2/98, 02-776 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG pod nr: 5842722630, NIP: 5842722630 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

NEBOSH- National Examination Board in Occupational Safety and Health to brytyjska komisja egzaminacyjna oferująca kwalifikacje w zakresie zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem, środowiskiem i dobrym samopoczuciem.

Kurs– To usługa świadczona przez NEW HSE na zasadach określonych w opisie Kursu.

Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, ze zm.).

Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi bądź inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej np. usługi wymiany treści wideo i audio oraz inne usługi przechowywania plików online, edycja tekstów lub gry oferowane w chmurze, usługi przechowywania danych w chmurze, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych i aplikacji działających w oparciu o chmury.

Produkt – każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, usługi cyfrowe i treści cyfrowe, a także prawa i obowiązki.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe, wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Integracja – połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

Funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

Interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

Dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

Umowa – umowa sprzedaży Usług na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień..

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy. Informacje te są przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania, w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu.
 3. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić, zawierającą należny podatek (cena brutto).
 4. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W razie wprowadzenia promocji, Sklep informuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeśli Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni, cena przed promocją to najniższa cena od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.
 7. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: newhse.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  Zamówienia od Klientów są przyjmowane są również bezpośrednio przez adres mail biuro@newhse.pl. Zamówienia składane tą drogą są obsługiwane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na wiadomości wysłane poza wskazanymi godzinami NEW HSE zobowiązuje się odpowiedzieć w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.
 8. Zamówienie Produktu realizuje się poprzez wybranie Usługi, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Produktu, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Produktu, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 9. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powinni zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Produktów, że zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.
 11. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym: w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 12. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od: 8:30, do: 16:30. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:30, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 13. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. (art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.).
 15. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  a) E-mail – biuro@newhse.pl lub communications@newhse.pl
  b) Telefon – +48 662 809 020 lub +48 600 628 816
  c) Adres korespondencyjny – Grażyny 15 pok.204, 02-548 Warszawa
  d) Adres w celu realizacji odstąpienia od Umowy: Grażyny 15 pok. 204, 02-548 Warszawa
  e) inny środek komunikacji online: biuro@newhse.pl
 16. Sprzedawca weryfikuje autentyczność recenzji, wystawionych przez Klientów, którzy zakupili Produkty w Sklepie, w następujący sposób:
  • Przede wszystkim sprawdzamy w naszej bazie czy osoba, która wystawiła opinię jest naszym Klientem.
  • Kontaktujemy się z osobami, które wystawiły opinię z podziękowaniem czy prośbą o zgodę na publikację opinii.
  • Jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię, to nie zamieszczamy jej na stronie.
  • Na stronie prezentujemy wybrane opinie, które najlepiej oddają zasady współpracy i dają Ci najwięcej informacji pozwalających na podjęcie decyzji o zakupie produktu czy współpracy z nami.
 17. Sprzedawca nie zamieszcza fałszywych lub zniekształconych recenzji. Opublikowane recenzje są zarówno pozytywne, jak i negatywne.

4. Kurs NEBOSH

 1. NEW HSE jest akredytowanym partnerem nauczania NEBOSH. Nasze centrum jest zarejestrowane na stronie NEBOSH pod numerem 1074 i posiada status złoty. W ramach akredytacji NEW HSE może przeprowadzać kursu takie jak:
  – International General Certificate 2018 spec (IG1,IG2)
  – June 2020 – NEBOSH IIRSM Certificate in Managing Risk
  – Working with Wellbeing
  – Health and Safety Leadership Excellence
  Weryfikacji można dokonać wchodząc na stronę NEBSOH w zakładce Where to study (https://portal.nebosh.org.uk/Studying/default.asp?cref=3&ct=2) i wybierając Find a Learning Partner wpisać odpowiedni kurs podany poniżej oraz oznaczyć kraj jako Polska (Poland). Można również napisać bezpośrednio do NEBOSH korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.nebosh.org.uk/useful-links/contact-us/
 2. Regulamin określający zasady przeprowadzania Kursu NEBOSH znajduje się pod adresem https://newhse.pl/nebosh-terms i jest napisany w języku angielskim zgodnie z polityką NEBOSH oraz z uwagi na język prowadzenia szkolenia, a niniejszy Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie Kursu NEBOSH tylko w przypadku, gdy w opisie Kursu lub w „Course Booking Terms and Conditions” nie uregulowano danego zagadnienia.
 3. NEW HSE w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Kursu pod warunkiem, że nowy termin odbycia Kursu ustalony zostanie wspólnie przez NEW HSE oraz Klienta.
 4. W przypadku Kursu NEBOSH Klient, który nabył dany Kurs uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu przeprowadzenia Kursu na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, że zmiana taka zgłoszona zostanie NEW HSE na adres e-mail biuro@newhse.pl nie później niż na 10 dni roboczych przed pierwotnym (oryginalnym) terminem Kursu, a także pod warunkiem, że NEW HSE będzie dysponowała wolnymi miejscem na udział Klienta w Kursie w nowym terminie. Zmiana terminu Kursu na inny termin z inicjatywy Klienta nie jest objęta dodatkowymi kosztami administracyjnymi.
 5. Nieobecność Klienta na Kursie będącym przedmiotem Umowy i przeprowadzonym przez NEW HSE powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 6. W przypadku zakupionego Kursu Klient, który nabył Kurs uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym Kursie, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie NEW HSE na adres e-mail: biuro@newhse.pl nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Kursu z uwagi na konieczność zarejestrowania danej osoby na egzamin w systemie NEBOSH CPI. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił dany Kurs traci prawo do udziału w Kursie, w innym, późniejszym terminie na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. W przypadku zakupu Kursu na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego Kursu.
 8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Kursie, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Kursie, chociażby NEW HSE organizowało nowy Kurs. NEW HSE nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu, o którym powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Klienta lub osoby trzeciej na rzecz której Klient wykupił Kurs w godzinie rozpoczęcia Kursu w miejscu przeprowadzenia Kursu. W tym przypadku NEW HSE nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi jakiejkolwiek kwoty

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  a) przelewem, na rachunek bankowy: 83 1030 0019 0109 8503 0012 9535;
  b) przez system płatności elektronicznych Przelewy 24, umożliwiający Klientom na dokonywanie automatycznych płatności przelewami za Usługi. Serwis Przelewy24 jest prowadzony PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl, KRS: 0000347935.
 2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów.
 3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu: biuro@newhse.pl (e-mail), +48 600 628 816 (tel), Grażyny 15 pok.204, 02-548 Warszawa (adres).

5. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia otrzymania Usługi, treści lub usługi cyfrowej. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli Konsument wyśle oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres: Grażyny 15 pok.204, 02-548 Warszawa.
 4. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  c) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  d) o dostarczanie Towarów z elementami cyfrowymi, usług cyfrowych lub treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;
  e) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  f) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne, niż części zamienne, niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych Usług lub Towarów;
  h) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, w którym Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta.

6. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88.
 2. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji Umowy.
 4. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów, znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu: newhse.pl, w zakładce: „Regulamin Sklepu”.
 4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 8. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 9. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej Umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta

Miasto/Wieś: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:
Imię i nazwisko: ________________
Adres: ________________
E-mail: ________________
Tel: ________________

Przedsiębiorca:
Nazwa: NEW HSE
Adres: Grażyny 15 pok. 204,
02-548 Warsaw

     

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
LUB PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: _______________ zł (słownie: _____________________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

 

Pouczenie:

Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy/partii rzeczy lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy/partii lub części, a w przypadku Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie tej rzeczy/partii rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj. NEW HSE, pod adresem: Grażyny 15 pok. 204, 02-548 Warszawa, na adres e-mail: biuro@newhse.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, dołączonego do niniejszego Regulaminu, co nie jest obowiązkowe. Termin uważa się za zachowany, gdy Konsument wysłał informację, dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy i zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Z wyrazami szacunku


  __________________
(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)