Навчальні курси HSE українською мовою

Szkolenia HSE w języku Ukraińskim

Підготовка

Розслідування нещасних випадків, близьких до аварії ситуацій, визначення коригувальних дій.

Визначення цілей. Створення процедури внутрішнього розслідування інцидентів і нещасних випадків на виробництві. Які інциденти і події необхідно розслідувати. Критерії ефективності розслідувань. Розробка корегувальних дій.
Практичні кейси.
Практичні інструменти «5 чому» Моніторинг впливу на статистику інцидентів.

Аудит ISO 45000: 1 та інтегрованої системи менеджменту.

Визначення областей аудиту. Цілі і задачі. Підготовка аудиторів. План аудиту, складання графіку, визначення ресурсу. Процес проведення аудиту комунікація з персоналом. І інструменти аудиту: інтерв’ю,  аналіз документації, аналіз з боку вищого керівництва.
Практичні кейси.
Невідповідності, рекомендації Критичні невідповідності.
Протокол аудиту.

Робота з субпідрядниками

Взаємодія з підрядником. Фіксація договірних відносин. Розмежування зони виконання робіт, підключень до енергетичних систем. Інструменти комунікації між підрядними організаціями. План виконання робіт. Аналіз критичних ризиків. Корегувальні дії. Періодичність контролю виконання робіт.  Фіксація невідповідностей. Розслідування інцидентів. Відповідальність за порушення.

Робота на висоті

Організація робот на висоті. Визначення переліку робіт. Планування робіт за допомогою JSA. Відбір і підготовка персоналу. Ідентифікація небезпек і визначення критичних ризиків.
Технічне забезпечення і базові принципи. Засоби захисту персоналу від падіння з висоти  Програма ліквідації аварійних ситуацій. Практичні кейси.

Робота в обмеженому просторі

Визначення переліку робіт. Аналіз небезпек і ризиків. Відбір і підготовка персоналу. Планування робіт за допомогою JSA Роботи в вибухонебезпечних зонах. Аналіз концентрації небезпечних газів. Дозвіл на виконання робіт. Технічне забезпечення і вибір інструменту. Дія в аварійних ситуаціях. Керування критичними ризиками. Планування робіт за допомогою JSA. Практичні кейси.

Культура безпеки, лідерство та залученість працівників

Політика компанії. Інструменти визначення цілей і ресурсу. Аналіз діючої системи. Формування команд і визначення пріоритетних напрямків. Проекти розвитку системи. Формування сприятливого середовища. Основи лідерства в safety.  Проективні системи, ресурс лідера. Практичні кейси.

Управління ризиками, включаючи оцінку ризиків та ідентифікацію небезпек

Ризик орієнтована система управляння безпекою виробництва. Методи  Ідентифікації небезпек. Аналіз виробничих процесів. Карта ризиків. Динамічна оцінка,  розробка додаткових заходів. Ієрархія заходів безпеки. Точки контролю. Прийняття ризику. Планування і стратегія керування критичними ризиками. Практичні кейси

Розробка політики, стратегії та цілей.

Політика і її формування.  Базові принципи побудови. Визначення цілей і ресурсу. Залученість і лідерство в реалізації політики компанії. Засоби комунікації. Визначення коректних цілей за результатом аналізу системи безпеки. Стратегічні цілі за напрямками. Зворотній зв’язок, аналіз планування. Цикл PCDA.

Сергій Росс

HSE manager/ auditor ISO 45000:1 – 14000:1/ Safety trainer/

Досвідчений фахівець в сфері безпеки праці. Має практичний досвід побудови і керування системою безпеки праці і охорони здоров’я у промислових компаніях з широкою географією розташування об’єктів.

Багатий досвід розслідування нещасних випадків і інцидентів на виробництві. Аналіз розробка і впровадження заходів по ідентифікації і  ліквідації критичних ризиків. Навчання керівників. Реалізація проектів розвитку системи. Розробка внітрішніх стандартів безпеки. Управление структурой HSE в виробництві.

Постійно займається навчанням, опановує прогресивні підходи до керування ризиками в системі безпеки праці. Займається постійним саморозвитком і вдосконаленням. Веде активне життя

Ключові характеристики:
–  HSE manager “Kernel” The world’s leading and Ukraine’s largest producer and exporter of sunflower oil, and a major supplier of agricultural products from the Black Sea region to international markets;

  • Auditor ISO 45000:1 and 14000:1;
  • Safety trainer;
  • Expert of scientific and technical magazine “Occupational Safety and Health”;

 

Ключові проекти:

  • year of occupational safety and health;
  • internal university of work safety;
  • Internal safety standards;
  • monitoring system «Alco Stop»;
  • Internal investigation of incidents

Ознайомтеся з нашою пропозицією!

Щоб отримати повну пропозицію щодо обраного тренінгу, напишіть на biuro@newhse.pl

Szkolenia HSE w języku Ukraińskim

Nasza oferta

Badanie wypadków, sytuacje potencjalnie wypadkowe, określanie działań naprawczych

Stworzenie procedury wewnętrznego badania incydentów i wypadków przy pracy.Jakie incydenty i zdarzenia należy zbadać. Kryteria skuteczności dochodzeń. Opracowanie działań naprawczych.Praktyczne przypadki.Praktyczne narzędzia „5 why” Monitorowanie wpływu na statystyki incydentów.

Audyt ISO 45000:1 oraz zintegrowanego systemu zarządzania.

Wyznaczenie obszarów audytu.Cele i założenia.Szkolenie audytorówPlan audytu, harmonogram, określanie zasobów.Komunikacja procesu audytu z personelem.narzędzia wykorzystywane podczas audytu: wywiady, analiza dokumentacji,Praktyczne przypadki (sytuacje)Niezgodności, zalecenia Krytyczne niespójności.Protokół po-audytowy

Praca z podwykonawcami

relacja z wykonawcą.Ustalenie stosunków umownych.Wyznaczenie obszaru wykonywania prac, prNarzędzia komunikacjiPlan wykonania pracy.Analiza krytycznych ryzyk. Działania naprawcze.Kontrola okresowości wykonywania pracy.Odpowiedzialność za naruszenia.

Prace na wysokości

Organizacja prac na wysokości.Ustalenie planuOcena ryzykaDobór i szkolenie personelu.Identyfikacja zagrożeń i określenie ryzykaŚrodki ochrony osobistej przed upadkiem z wysokościPraktyczne przypadki.

Prace w przestrzeniach zamkniętych

Ustalenie planuIdentyfikacja zagrożeń i analiza \Dobór i szkolenie personelu.Ocena ryzykaPraca w obszarach zagrożonych wybuchem.Analiza stężenia niebezpiecznych gazów.Pozwolenie na pracę.Wsparcie techniczne i dobór narzędzi.Działanie w sytuacjach awaryjnych.Praktyczne przykłady

Kultura bezpieczeństwa, przywództwo oraz zaangażowanie pracowników

Polityka firmy.Narzędzia do określania celów i zasobów.Analiza obecnego systemu. Tworzenie zespołów i wyznaczanie kierunków priorytetowych.Projekty rozwoju systemu.Tworzenie sprzyjającego środowiska.Podstawy przywództwa w bezpieczeństwie.Systemy proaktywne

Zarządzanie ryzykiem a w tym ocena ryzyka oraz identyfikacja zagrożeń

System zarządzania bezpieczeństwem w zakładach produkcyjnychMetody identyfikacji zagrożeń.Analiza procesów produkcyjnych.Mapa ryzyka. Ocena dynamiczna, opracowanie dodatkowych mierników.Hierarchia środków bezpieczeństwa.Akceptacja ryzyka. Planowanie i strategia zarządzania ryzykiem krytycznym.Przypadki praktyczne

Opracowywanie polityk, strategii oraz celów.

Polityka i jej kształtowanie.Definicja celów i zasobów.Zaangażowanie i przywództwo w realizacji polityki firmy.Określenie poprawnych celów na podstawie wyników analizy systemu bezpieczeństwa.Cele strategiczneInformacja zwrotna,analiza planowania.

 Cykl PCDA.

Serhii Ross

Kierownik HSE/Audytor ISO 45000:1 – 14000:1/ Trener HSE/

Serhii jest doświadczonym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa pracy. Posiada praktyczne doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu systemami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach przemysłowych znajdujących się na terenie Ukrainy.

Posiada szerokie doświadczenie w badaniu wypadków i incydentów przy pracy. Brał także udział w wielu projektach dotyczących opracowywania i wdrożenia środków identyfikacji zagrożeń oraz minimalizacji krytycznych ryzyk operacyjnych. Bierze udział w opracowywaniu standardów bezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia dla managerów jak i pracowników produkcyjnych.

Kluczowe role:

– Kierownik HSE „Kernel” Wiodący na świecie i największy na Ukrainie producent i eksporter oleju słonecznikowego oraz główny dostawca produktów rolnych z regionu Morza Czarnego na rynki międzynarodowe;
– Audytor ISO 45000:1 i 14000:1
– Trener bezpieczeństwa;
– Ekspert czasopisma naukowo-technicznego „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”;  

Kluczowe projekty:

– Rok HSE;
– Wewnętrzna uczelnia bezpieczeństwa pracy;
– Wewnętrzne standardy bezpieczeństwa;
– system monitoringu „Alco Stop”; – Wewnętrzne badanie incydentów

Poznaj naszą ofertę!

Aby otrzymać szczegółową ofertę wybranego szkolenia napisz do nas na biuro@newhse.pl